ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές να προβαίνουν σε υποθέσεις, να σχεδιάζουν τη μέθοδο προσέγγισής τους και να εκπονούν έρευνες που σχετίζονται:

 

 

1. Με την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας,

 

2. Με τη διενέργεια ερευνητικών μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,

 

3. Με την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

 

 

Για την επίτευξη αυτών οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, με τις τεχνικές προετοιμασίας και τις προδιαγραφές σχεδιασμού, εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου παρουσιάζονται και αναλύονται:

 

 

§  οι βασικές μέθοδοι έρευνας στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, των σπουδών Επικοινωνίας και Πληροφορικής και οι μέθοδοι βιβλιογραφικής επισκόπησής τους,

 

§  διάφορες επιστημονικές εργασίες με σκοπό έχουν την κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων εκείνων που τις έκαναν,

 

§  η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν,

 

§  οι μέθοδοι σχεδιασμού επιστημονικής έρευνας, αλλά και

 

§  οι βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικών διατριβών και άρθρων.

 

 

Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εύρεση του θέματος και τον σχεδιασμό της δομής (των κεφαλαίων) μιας Πτυχιακή Εργασίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται για όλους και έναν-έναν ξεχωριστά φοιτητή. Κατόπιν χωρίζεται η πτυχιακή στο θεωρητικό και το εμπειρικό της μέρος ώστε να γίνουν κατανοητές στον/στην φοιτητή/φοιτήτρια, αφενός, οι θεωρίες με τις οποίες προσεγγίστηκε ως τώρα το θέμα που μελετά η εργασία (άρθρο ή πτυχιακή) και, αφετέρου, το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η μελέτη.

 

 

Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου με την οποία προσεγγίζεται το υπό διερεύνηση θέμα και ο τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής καταλήγει σε συμπεράσματα για το διαθέσιμο υλικό του. Εδώ διευκρινίζεται η διαφορά μιας μονογραφίας και του εστιασμένου ποσοτικά και χρονικά εμπειρικού υλικού.  

 

 

Τέλος, το μάθημα εκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με την πρακτική εξάσκηση στη διερεύνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την εξέταση των μεθοδολογικών ζητημάτων που εγείρονται όταν κάποιος προσπαθήσει να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες στον διαδικτυακό χώρο.

 

 

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογία έρευνας, αγορά εργασίας


Κωδικός: DSE309
Σχολή - Τμήμα: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 75 εγγεγραμμένοι
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Είδη εργασιών αναλόγως του επιπέδου σπουδών. Είδη εργασιών αναλόγως του αντικειμένου έρευνας. Η πτυχιακή εργασία. Ανάλυση του οδηγού πτυχιακών εργασιών του τμήματος. Συζήτηση επί θεμάτων σημαντικών, π.χ. η εύρεση θέματος, ο ρόλος του επιβλέποντα κλπ.

Λέξεις - Κλειδιά:

Επιστημονική έρευνα

Στόχοι Ενότητας

H κατανόηση από τους σπουδαστές της διαφοροποίησης των τύπων εργασιών και των αντίστοιχων μεθόδων και δομών.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΔΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ppt

Εισαγωγή στα του μαθήματος: οριοθέτηση του αντικειμένου, μαθησιακοί στόχοι εξαμήνου, βιβλιογραφία, απαιτήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση ευαισθητοποίησης, διευκρινήσεις διαδικαστικών θεμάτων.

Λέξεις - Κλειδιά:

Πρότυπο πτυχιακών τμήματος

Στόχοι Ενότητας

(α) η ενημέρωση των σπουδαστών ως προς τις απαιτήσεις του μαθήματος και ως προς τα διαδικαστικά των πτυχιακών και λοιπών εργασιών

(β) η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την σημαντικότητα της πτυχιακής εργασίας και της αντίστοιχης προσέγγισης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.ppt

Περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, αναζήτηση και οργάνωση. On-line πρόσβαση σε πηγές: βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες αναζήτησης. Παραδείγματα και διευθύνσεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

Βιβλιογραφική έρευνα

Στόχοι Ενότητας

(α) η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες βιβλιογραφικής αναζήτησης

(β) η εκμάθηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αναζήτησης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.ppt

Περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, αναζήτηση και οργάνωση. On-line πρόσβαση σε πηγές: βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες αναζήτησης. Παραδείγματα και διευθύνσεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

Βιβλιογραφική έρευνα

Στόχοι Ενότητας

(α) η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες βιβλιογραφικής αναζήτησης

(β) η εκμάθηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αναζήτησης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.ppt

Ποσοτικές μέθοδοι. Η τέχνη του ερωτηματολογίου. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παραδείγματα σε Google Forms.   

Λέξεις - Κλειδιά:

Ερωτηματολόγιο

Στόχοι Ενότητας

Η πρώτη κατανόηση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 5 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ppt

Η τέχνη της συνέντευξης. Είδη συνεντεύξεων. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ανάλυση πραγματικών συνεντεύξεων (επί χάρτου).  Αντιπαραβολή ερωτηματολογίου και συνέντευξης.

Λέξεις - Κλειδιά:

Συνέντευξη

Στόχοι Ενότητας

Η πρώτη κατανόηση της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.ppt

Συγγραφή της εργασίας. Προτεινόμενες εναλλακτικές δόμησης. Οδηγίες για την σύνταξη της περίληψης, της εισαγωγής και των συμπερασμάτων. Ασκήσεις επί τεχνικών κειμένων. Σύνταξη και διαχείριση της βιβλιογραφικής επισκόπησης (μέθοδος Harvard και APA, ειδικές περιπτώσεις).

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 7 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Α'.ppt

Ανάλυση συχνών λαθών πτυχιακών εργασιών. Μελέτη παλαιοτέρων πτυχιακών. Οδηγίες επί της γλώσσας. Παραδείγματα και ασκήσεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων και ειδικότερα με τη χρήση της γλώσσας.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Β'.ppt

Τεχνικές προφορικής επικοινωνίας. Η παρουσίαση. Παρακολούθηση παρουσιάσεων συναδέλφων και συζήτηση επ’αυτών.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της παρουσίασης

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 9 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ppt

Η σύσκεψη. Είδη συσκέψεων. Ορθές πρακτικές. Ασκήσεις πράξεις.

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της σύσκεψης.

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 10 - ΣΥΣΚΕΨΗ.ppt

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος 1

Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος ΙΙ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο