Δομημένος Προγραμματισμός

Αθανάσιος Κακαρούντας

Μαθησιακοί στόχοι

Βασικός στόχος  είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαιτούμενες δεξιότητες προκειμένου να μπορεί να υλοποιήσει σε κώδικα οποιοδήποτε αλγόριθμο και να μπορεί να επιλύσει προβλήματα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.  Αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού C ως μέσο εκπαίδευσης για τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού.

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αποκτά γνώσεις για το λεξικό και συντακτικό της C, τη διαδικασία μεταγλώττισης, την βασική δομή ενός προγράμματος, τη χρήση βιβλιοθηκών, τους τύπους δεδομένων, τη χρήση αριθμητικών, λογικών και συγκριτικών τελεστών, τις εντολές και τις δομές κώδικα για τον έλεγχο ροής, τις εντολές και τις δομές κώδικα για την επίτευξη επαναληπτικής εκτέλεσης τμημάτων κώδικα, τις εμφωλυευμένες δομές κώδικα, τον ορισμό πινάκων αριθμών, χαρακτήρων (strings) και την διαχείριση αυτών, τους δείκτες, την δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, τη συγγραφή συναρτήσεων, την επιστρεφόμενη τιμή συνάρτησης, την κλήση συνάρτησης by value και by reference.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής  θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 

  • Να γνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει στον προγραμματιστή ο δομημένος προγραμματισμός
  • Να αναλύει ένα πρόβλημα
  • Να αναγνωρίζει έναν αλγόριθμο για την επίλυση του προβλήματος ή να σχεδιάζει έναν νέο αλγόριθμο
  • Την υλοποίηση του αλγορίθμου με χρήση της γλώσσας C
  • Τον έλεγχο, την αποσφαλμάτωση και την αξιολόγηση της υλοποίησης

 

Περιγραφή

­

­­­banner.png 

Στο πλαίσιο του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές αρχές του διαδικαστικού προγραμματισμού, αξιοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού C ως μέσο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μαθαίνει το λεξικό και συντακτικό της C, τη διαδικασία μεταγλώττισης, την βασική δομή ενός προγράμματος, τη χρήση βιβλιοθηκών, τους τύπους δεδομένων, τη χρήση αριθμητικών, λογικών και συγκριτικών τελεστών, τις εντολές και τις δομές κώδικα για τον έλεγχο ροής, τις εντολές και τις δομές κώδικα για την επίτευξη επαναληπτικής εκτέλεσης τμημάτων κώδικα, τις εμφωλυευμένες δομές κώδικα, τον ορισμό πινάκων αριθμών, χαρακτήρων (strings) και την διαχείριση αυτών, τους δείκτες, την δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, τη συγγραφή συναρτήσεων, την επιστρεφόμενη τιμή συνάρτησης, την κλήση συνάρτησης by value και by reference.

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση και οργάνωση του υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μαθήματος • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός, Γλώσσα προγραμματισμού, Συμβολομεταφραστής, Μεταβλητή, Πίνακας, Λίστα, Αλγόριθμος


Κωδικός: EPDO337
Σχολή - Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Προπτυχιακό
Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
Χρήστες: 28 εγγεγραμμένοι
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Βασικός στόχος: Λεξικό και συντακτικό της C, διαδικασία μεταγλώττισης, βασική δομή ενός προγράμματος.­

Λέξεις - Κλειδιά :  γλώσσα πρ­ογραμματισμού, συμβολομετάφραση, συμβολομεταφραστής

­

Βασικός στόχος: Τύποι δεδομένων, ακέραιοι αριθμοί, απροσήμαστος αριθμός, ρητοί αριθμοί, σταθερή υποδιαστολή, κινητή υποδιαστολή, χαρακτήρας.

Λέξεις - κλειδιά: int, double, float, char 

­­
­

Βασικός στόχος: Η Βασική δομή ενός προγράμματος, βιβλιοθήκη, βιβλιοθήκη stdio.h, έξοδο στην οθόνη, μορφοποίηση εκτύπωσης, εισαγωγή από πληκτρολόγιο.

Λέξεις - Κλειδιά :  βιβλιοθήκη, stdio.h, εκτύπωση στην οθόνη, printf,­ εισαγωγή από πληκτρολόγιο, scanf­

­­

Βασικός στόχος: Εντολές ­και δομές κώδικα για τον έλεγχο της ροής εκτέλεσης του προγράμματος, δομή if...else if...else. 

Λέξεις - Κλειδιά :  έλεγχος ροής, if...else if...else­

­

Βασικός στόχος: Εντολές και δομές για την επίτευξη επαναληπτικής εκτέλεσης τμημάτων κώδικα, μετατροπή μεταξύ των διαφορετικών υλοποιήσεων επαναληπτικών δομών κώδικα.

Λέξεις -­ Κλειδιά : βρόχος, επανάληψη, αρχική τιμή, συνθήκη επαναληψιμότητας, βήμα επανάληψης, for(), while(), μετατροπή μεταξύ while και for. 

­­

Βασικός στόχος: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. είναι να μπορείτε να κατασκευάσετε εμφωλυευμένες δομές κώδικα

Λέξεις - Κλειδιά : nested loop­

Βασικός στόχος: Ορισμός πινάκων αριθμών, χαρακτήρων (strings) και την διαχείριση αυτών, βιβλιοθήκη string.h

Λέξεις - Κλειδιά : μονοδιάστατος πίνακας, ­διδιάστατος πίνακας, αναφορά σε στοιχείο πίνακα, εκχώρηση τιμής σε στοιχείο πίνακα, συναρτήσεις  διαχείρισης αλφαριθμητικών συμβολοσειρών.

Βασικός στόχος: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. είναι να μπορείτε να κατανοήσετε πως λειτουργούν οι  Δείκτες ­

Λέξεις - Κλειδιά: pointer­

Βασικός στόχος: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. είναι να μπορείτε να περιγράψετε την Δυναμική δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης

Λέξεις - Κλειδιά : malloc, free­­

Βασικός στόχος: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. είναι να μπορείτε να κατανοήσετε τις Συναρτήσεις, επιστρεφόμενη τιμή συνάρτησης, κλήση συνάρτησης by value και by reference.

Λέξεις - Κλειδιά : συνάρτηση, function ­­

Βασικός στόχος: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. είναι να μπορείτε να περιγράψετε Δομές Δεδομένων και σχεδίαση αλγορίθμου, υλοποίηση αλγορίθμων, αποσφαλμάτωση

Λέξεις - Κλειδιά :­ δομή, ταξινόμηση, αναζήτησ­η, αντιγραφή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις