Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Για την επίτευξη αυτών οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, με τις τεχνικές προετοιμασίας και τις προδιαγραφές σχεδιασμού, εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου παρουσιάζονται και αναλύονται:
• οι βασικές μέθοδοι έρευνας στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, των σπουδών Επικοινωνίας και Πληροφορικής και οι μέθοδοι βιβλιογραφικής επισκόπησής τους,
• διάφορες επιστημονικές εργασίες με σκοπό έχουν την κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων εκείνων που τις έκαναν,
• η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν,
• οι μέθοδοι σχεδιασμού επιστημονικής έρευνας,
• αλλά και οι βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικών διατριβών και άρθρων.

Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εύρεση του θέματος και το σχεδιασμό της δομής (των κεφαλαίων) μιας Πτυχιακή Εργασίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται για όλους και έναν-έναν ξεχωριστά φοιτητή. Κατόπιν χωρίζεται η πτυχιακή στο θεωρητικό και το εμπειρικό της μέρος ώστε να γίνει κατανοητές στο φοιτητή, αφενός, οι θεωρίες με τις οποίες προσεγγίστηκε ως τώρα το θέμα που μελετά η εργασία (άρθρο ή πτυχιακή) και, αφετέρου, το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η μελέτη.

Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου με την οποία προσεγγίζει το υπό διερεύνηση θέμα και ο τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής καταλήγει σε συμπεράσματα για το διαθέσιμο υλικό του.

Εδώ διευκρινίζεται η διαφορά μιας μονογραφίας και του εστιασμένου ποσοτικά και χρονικά εμπειρικού υλικού.
Τέλος το μάθημα εκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με την πρακτική εξάσκηση στη διερεύνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την εξέταση των μεθοδολογικών ζητημάτων που εγείρονται όταν κάποιος προσπαθήσει να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες στο διαδικτυακό χώρο.

 

Λέξεις - Κλειδιά Μαθήματος: τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογία έρευνας, αγορά εργασίας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές να προβαίνουν σε υποθέσεις, να σχεδιάζουν τη μέθοδο προσέγγισής τους και να εκπονούν έρευνες που σχετίζονται:
1. Με την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας,
2. Με τη διενέργεια ερευνητικών μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,
3. Με την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Προτείνονται τρία συγγράμματα (διαφορετικής δυσκολίας και προσέγγισης) και αφήνεται στους ίδιους του φοιτητές να διαλέξουν εκείνο που προτιμούν, αφού πρώτα έχει γίνει εκτενής αναφορά και στα τρία με συγκριτική παράθεση των περιεχομένων τους.

1. Ζαφειρόπουλος Κ. (2005), Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις Κριτική.

2. Σκιττίδης Φ.Χ., Κοίλιαρη Π. (2006), Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπόνησης ερευνητικών εργασιών τεχνολογικής κατεύθυνσης, Σύγχρονη Εκδοτική.

3. Elmes D.G., Kantowitz B.H., Roediger H.L. (2012), Research methods in Psychology (Ninth Edition), Cengage Learning.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Εξετάζονται ξεχωριστά για Θεωρητικό τμήμα και η Εργασία.

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση: δίνονται τρία θέματα τα οποία οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και βαθμολογούνται με άριστα το 10 και έχει 50% βάρος επί του τελικού βαθμού.

 

II. Η εργασία αξιολογείται ως το υπόλοιπο ποσοστό 50% του τελικού βαθμού του μαθήματος.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

-