Μεταδεδομένα μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος (Ελληνικά):
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τίτλος Μαθήματος (Αγγλικά):
Advertising
Επίπεδο μαθήματος:
Προπτυχιακό
Περιγραφή μαθήματος (Ελληνικά):
Ως στοχευμένη δραστηριότητα η διαφήμιση αναλύεται από την σκοπιά της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Προς τούτο εξηγείται ο ιδιαίτερος ρόλος της στην καλλιέργεια φήμης και αναγνωρισιμότητας για επιχειρήσεις και προϊόντα. Ο διαφημιστικός λόγος και οι γλώσσες του (κείμενο και εικόνα) είναι λόγος επιτηδευμένος, σχεδιασμένος, αλλά όχι ψευδής.
Περιγραφή μαθήματος (Αγγλικά):
As targeted advertising activity is analyzed from the perspective of Science of Communication. To this end, explained the special role of the famous culture and awareness for businesses and products. Advertisements reason and languages (text and image) is reason pretentious, designed, but not false.
Περιεχόμενα μαθήματος (Ελληνικά):
Δομή Μαθήματος: Διαλέξεις – Θεωρία – Ασκήσεις - Εργαστήρια 1ο μάθημα – α. Εισαγωγή στη διαφήμιση – το κοντράστ των όρων “διαφήμιση” και “advertere”. Είναι οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα των ζητούμενο των διαφημίσεων; Η διαφορά “έλξης” και “ώθησης” (2 ώρες). β. Η διαφήμιση ως διαδικασία της επικοινωνίας. Μια γρήγορή αναδρομή στην Ελλάδα (2 ώρες).   2ο μάθημα – Διαφήμιση και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ (I.M.C). Η έννοια της φίρμας (εταιρική ταυτότητα) και η έννοια της μάρκας (προϊοντική ταυτότητα). Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης και το δίκτυο συνεργασιών που τη συγκροτούν και στην εντάσσουν στην “Πολιτιστική Βιομηχανία” - βλέπε Adorno – (4 ώρες). 3ο μάθημα – Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Μάρκετινγκ: η συνάφεια της διαφήμισης με την επιχειρηματικότητα (2 ώρες). Η διαμόρφωση των διαφημιστικών σκοπών και στόχων (2 ώρες).   4ο μάθημα – Ιεραρχική κλιμάκωση της διαφημιστικής πειθούς – τα υποδείγματα AIDA, DAGMAR, Rossiter & Percy και Hall (4 ώρες). Η έννοια του Ιδέας (concept), η έννοια του Μηνύματος και του Σλόγκαν, το Positioning και η Στρατηγική Επικοινωνίας. 5ο μάθημα - Τα Τμήματα μιας Διαφημιστικής Εταιρείας (Δημιουργικό Τμήμα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) – Ο ρόλος του κάθε τμήματος – η μεταξύ τους συνεργασία (briefing) – η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων – διάλογος (σύνολο 4 ώρες). 6ο μάθημα – Η υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας – Η συνεργασία του copywork με το artwork – ο ρόλος του δημιουργικού υπεύθυνου. Η διαδικασία της επιλογής ως εσωτερική διαδικασία και η διαδικασία της παρουσίασης των προτάσεων στο διαφημιζόμενο πελάτη (2 ώρες). Εργαστήριο με σκοπό την επιλογή δημιουργικού έργου – ανάθεση ρόλων (2 ώρες)*. 7ο μάθημα – Οι γλώσσες της διαφήμισης: Διαφήμιση και Ρητορική (κείμενο), Διαφήμιση και Παραστατική (εικόνα). Παραδείγματα (2 ώρες). Είδη διαφημιστικού κειμένου στο πλαίσιο μιας καταχώρησης. Τίτλος, Επεξηγηματικό Κείμενο, Σλόγκαν. Τονισμοί γραμμάτων - (1 ώρα). Τα είδη της παραστατικής σε μια καταχώρηση: Περιβάλλον εικόνας, Η συσκευασία, Το λογότυπο. Παραδείγματα (1 ώρα). 8ο μάθημα –  Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβολής – επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας – OTS και GRPs (2 ώρες). Η λειτουργία της διαφήμισης ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας: έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), αφίσες (μικρές και μεγάλες), ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο (2 ώρες).  9ο μάθημα – Διαφήμιση και Σημειωτική – η ανάλυση του διαφημιστικού έργου μέσα από τα μάτια της σημειολογίας (αναφορά στους Barthes, Eco, Williamson, Durand κ.ά.) – 4 ώρες. 10ο μάθημα – Είδη διαφημίσεων: καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση – Παραδείγματα (2 ώρες). Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση εργασιών (2 ώρες). Η μελέτη του ανταγωνισμού ως δημιουργική διαδικασία (2 ώρες). 11ο μάθημα – Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες). 12ο μάθημα – Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες). 13ο μάθημα –Παρουσιάσεις εργασιών – Διάλογος (4 ώρες).
Περιεχόμενα μαθήματος (Αγγλικά):
As targeted advertising activity is analyzed from the perspective of Science of Communication. To this end, explained the special role of the famous culture and awareness for businesses and products. Advertisements reason and languages (text and image) is reason pretentious, designed, but not false.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Ελληνικά):
Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σημαντικές πλευρές της εταιρικής και της προϊόντικής επικοινωνίας (που διεξάγεται στα παραδοσιακά μέσα αλλά και με τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες), συνεργάζονται για την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού. Ως στοχευμένη δραστηριότητα η διαφήμιση αναλύεται από την σκοπιά της Επιστήμης της Επικοινωνίας. Προς τούτο εξηγείται ο ιδιαίτερος ρόλος της στην καλλιέργεια φήμης και αναγνωρισιμότητας για επιχειρήσεις και προϊόντα. Ο διαφημιστικός λόγος και οι γλώσσες του (κείμενο και εικόνα) είναι λόγος επιτηδευμένος, σχεδιασμένος, αλλά όχι ψευδής.  Τελικός στόχος του μαθήματος να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να διαφημίζουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν και να εφαρμόζουν το προτεινόμενο μήνυμα μιας διαφήμισης σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (βλέπε Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας), δλδ η εξοικείωση των φοιτητών με το διαφημιστικό δημιουργικό και την παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με την εταιρική και προϊόντική επικοινωνία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Αγγλικά):
As targeted advertising activity is analyzed from the perspective of Science of Communication. To this end, explained the special role of the famous culture and awareness for businesses and products. Advertisements reason and languages (text and image) is reason pretentious, designed, but not false.
Θεματική επιστημονική περιοχή:
Κοινωνικές Επιστήμες
Θεματική επιστημονική υπο-περιοχή:
ΜΜΕ και Επικοινωνίες
Προαπαιτoύμενα (Ελληνικά):
Δεν απαιτούνται.
Προαπαιτoύμενα (Αγγλικά):
-
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Ελληνικά):
Προτείνονται τρία συγγράμματα (διαφορετικής δυσκολίας και προσέγγισης) και αφήνεται στους ίδιους του φοιτητές να διαλέξουν εκείνο που προτιμούν, αφού πρώτα έχει γίνει εκτενής αναφορά και στα τρία με συγκριτική παράθεση των περιεχομένων τους. -          Dyer G., 2004/1993, Η Διαφήμιση ως επικοινωνία, Σειρά: Επικοινωνία και Κουλτούρα, μτφρ: Α. Σπυροπούλου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. [Κριτική ματιά στη διαφήμιση] -          LeissWilliam, KlineStephen, JullySutt, BotterillJackeline, 2007, Διαφήμιση και Επικοινωνία, - Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα και επίσης σχετική αναφορά Άρης Κουμπαρέλης, Επιστήμη και Κοινωνία, τ.24, Άνοιξη 2010, σσ. 170-176. -          Ζώτος Γιώργος, 1992/2000, Διαφήμιση-Σχεδιασμός και Λειτουργία στα Πλαίσια της Επιχείρησης, Τόμος Α, Θεσσαλονίκη, εκδ. UniversityStudioPress.   Προσφέρονται Σημειώσεις Μαθήματος που συνιστούν περιλήψεις όλων των ενοτήτων του μαθήματος. Αρθρογραφία που αναρτάται στο e-class του Τμήματος και στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό enimerosi.gr των φοιτητών του τμήματος.
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Αγγλικά):
Dyer G., 2004/1993, Η Διαφήμιση ως επικοινωνία, Σειρά: Επικοινωνία και Κουλτούρα, μτφρ: Α. Σπυροπούλου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. [Κριτική ματιά στη διαφήμιση] - Leiss William, Kline Stephen, Jully Sutt, Botterill Jackeline, 2007, Διαφήμιση και Επικοινωνία, - Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα και επίσης σχετική αναφορά Άρης Κουμπαρέλης, Επιστήμη και Κοινωνία, τ.24, Άνοιξη 2010, σσ. 170-176. - Ζώτος Γιώργος, 1992/2000, Διαφήμιση-Σχεδιασμός και Λειτουργία στα Πλαίσια της Επιχείρησης, Τόμος Α, Θεσσαλονίκη, εκδ. University Studio Press.
Δικτυακός τόπος μαθήματος:
http://eclass.teiion.gr/courses/DSE135
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Ελληνικά):
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Αγγλικά):
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
Το ψηφιακό μάθημα καλύπτει το 100% της διδακτέας ύλης:
ναί
Οι βιντεο-διαλέξεις καλύπτουν το 80% της διδακτέας ύλης:
ναί
Κωδικός Μαθήματος (Ελληνικά):
Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά):
επικοινωνία, διαφήμιση, client service, media planning,
Ευχαριστίες (Αγγλικά):
Όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Ανάργυρος
Επώνυμο διδάσκοντος (Ελληνικά):
Κουμπαρέλης
Όνομα διδάσκοντος (Αγγλικά):
Anargyros
Επώνυμο διδάσκοντος (Αγγλικά):
Koumparelis
Πλήρες όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Ανάργυρος Κουμπαρέλης
Συνδιδασκαλία:
όχι
Συμμετοχή συναδέλφου στο άνοιγμα του μαθήματος:
όχι
Αυτόνομο τμήμα:
όχι
Διδακτικές ώρες συνδιδασκαλίας:
0
Επίπεδο Προγράμματος Σπουδών:
Προπτυχιακό
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Τίτλος τμήματος (Ελληνικά):
Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας
Τίτλος τμήματος (Αγγλικά):
Digital Media & Communication
Γλώσσα διδασκαλίας (Ελληνικά):
Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας (Αγγλικά):
Greek
Έτος σπουδών:
1
Εξάμηνο:
1
Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:
0
Διδακτικές μονάδες:
0
Μέθοδος διδασκαλίας (Ελληνικά):
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Στην τάξη  (αμφιθέατρο και αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων) ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint)  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class Αξιολόγηση εργασιών και κοινοποίηση ελέγχου προόδου μέσω e-mail     ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου Διαλέξεις 96 (3 μήνες επί 32 το μήνα: 8 ανά βδομάδα και συνεπώς 32 ανά μήνα) Παρουσίαση διαφημίσεων και σχολιασμός του περιεχομένου τους (ContentAnalysis)  σε συνάρτηση με το σκοπό τους (Αρχείο διδάσκοντος) 48 *Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας. 24   Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης (Ελληνικά):
Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Εξετάζονται ξεχωριστά για Θεωρητικό τμήμα και η Εργασία.  Ι. Γραπτή τελική εξέταση: δίνονται τρία θέματα τα οποία οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και βαθμολογούνται με άριστα το 10.   II. Η εργασία αξιολογείται ως ποσοστό (10% έως 30%) επί του τελικού γραπτού. Έτσι αν ένας φοιτητής έχει κάνει μια εργασία του αξιολογήθηκε 20%, ενώ το γραπτό του με 7, η τελική του αξιολόγηση είναι 7 + 7*20% = 8,4
Σύνδεσμος συγγράμματος στον Κάλλιπο:
Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων:
11
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
1η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Εισαγωγή στη διαφήμιση – το κοντράστ των όρων “διαφήμιση” και “advertere”. Είναι οι πωλήσεις ή η αναγνωρισιμότητα των ζητούμενο των διαφημίσεων; Η διαφορά “έλξης” και “ώθησης” (2 ώρες). β. Η διαφήμιση ως διαδικασία της επικοινωνίας. Μια γρήγορή αναδρομή στην Ελλάδα (2 ώρες).   Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, επικοινωνία, πωλήσεις, αναγνωρισιμότητα. Υλικό: Διαφήμιση - Εθνικό Παρατηρητήριο
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
2η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ (I.M.C). Η έννοια της φίρμας (εταιρική ταυτότητα) και η έννοια της μάρκας (προϊοντική ταυτότητα). Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης και το δίκτυο συνεργασιών που τη συγκροτούν και στην εντάσσουν στην “Πολιτιστική Βιομηχανία” - βλέπε Adorno – (4 ώρες). Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, μάρκετινγκ, φίρμα, εταιρική ταυτότητα, μάρκα, προϊοντική ταυτότητα.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
3η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Στρατηγική Επικοινωνίας και Σχέδιο Μάρκετινγκ - η συνάφεια της διαφήμισης με την επιχειρηματικότητα (2 ώρες). Η διαμόρφωση των διαφημιστικών σκοπών και στόχων (2 ώρες).   Λέξεις-Κλειδιά: Στρατηγική εππικοινωνίας, σχέδιο μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρηματικότητα.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
4η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Iεραρχική κλιμάκωση της διαφημιστικής πειθούς – τα υποδείγματα AIDA, DAGMAR, Rossiter & Percy και Hall (4 ώρες). Η έννοια του Ιδέας (concept), η έννοια του Μηνύματος και του Σλόγκαν, το Positioning και η Στρατηγική Επικοινωνίας. Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, υπόδειγμα, ιδέα, μήνυμα, σλόγκαν.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
5η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Τα Τμήματα μιας Διαφημιστικής Εταιρείας (Δημιουργικό Τμήμα, Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας, Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) – Ο ρόλος του κάθε τμήματος – η μεταξύ τους συνεργασία (briefing) – η διαδικασία ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων – διάλογος (σύνολο 4 ώρες). Λέξεις-Κλειδιά: Διαφημιστική εταιρεία, διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
6η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Η υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας – Η συνεργασία του copywork με το artwork – ο ρόλος του δημιουργικού υπεύθυνου. Η διαδικασία της επιλογής ως εσωτερική διαδικασία και η διαδικασία της παρουσίασης των προτάσεων στο διαφημιζόμενο πελάτη (2 ώρες). Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική ιδέα, copywork, artwork, δημιουργικός υπεύθυνος. Εργαστήριο με σκοπό την επιλογή δημιουργικού έργου – ανάθεση ρόλων (2 ώρες)*.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
7η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Οι γλώσσες της διαφήμισης - Διαφήμιση και Ρητορική (κείμενο), Διαφήμιση και Παραστατική (εικόνα). Παραδείγματα (2 ώρες). Είδη διαφημιστικού κειμένου στο πλαίσιο μιας καταχώρησης. Τίτλος, Επεξηγηματικό Κείμενο, Σλόγκαν. Τονισμοί γραμμάτων - (1 ώρα). Τα είδη της παραστατικής σε μια καταχώρηση: Περιβάλλον εικόνας, Η συσκευασία, Το λογότυπο. Παραδείγματα (1 ώρα).  Λέξεις-Κλειδιά: Γλώσσα Διαφήμισης, Διαφήμιση, ρητορική, καταχώρηση, τίτλος, σλόγκαν, συσκευασία, λογότυπο. Υλικό:1) Δύο αρχές της γλωσσικής ιδεολογίας.pdf 2) Ρητορική και διαφήμιση
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
8η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Ο σχεδιασμός του προγράμματος προβολής – επιλογή των μέσων μαζικής επικοινωνίας – OTS και GRPs (2 ώρες). Η λειτουργία της διαφήμισης ανά μέσο μαζικής επικοινωνίας - έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), αφίσες (μικρές και μεγάλες), ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο (2 ώρες).  Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, εφημερίδα, περιοδικό, αφίσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
9η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και Σημειωτική – η ανάλυση του διαφημιστικού έργου μέσα από τα μάτια της σημειολογίας (αναφορά στους Barthes, Eco, Williamson, Durand κ.ά.) – 4 ώρες. Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, σημειωτική, σημειολογία. Υλικό: Σημειωτική για αρχαρίους.pdf
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
10η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Είδη διαφημίσεων - καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση – Παραδείγματα (2 ώρες). Δημιουργία ομάδων εργασίας και ανάθεση εργασιών (2 ώρες). Η μελέτη του ανταγωνισμού ως δημιουργική διαδικασία (2 ώρες). Λέξεις-Κλειδιά: Είδος διαφήμισης, καταναλωτική διαφήμιση, κοινωνική διαφήμιση, πολιτική διαφήμιση, παράδειγμα, ομάδα εργασίας, ανταγωνισμός.
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
11η-12η-13η Θεματική Ενότητα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Μαθησιακός Στόχος: Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών – Διάλογος.