Μεταδεδομένα μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος (Ελληνικά):
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
Τίτλος Μαθήματος (Αγγλικά):
Graduate Seminar
Επίπεδο μαθήματος:
Προπτυχιακό
Περιγραφή μαθήματος (Ελληνικά):
Προετοιμασία για την συγγραφή επιστημονικής- πτυχιακής εργασίας
Περιγραφή μαθήματος (Αγγλικά):
Preparation for writing thesis - scientific work
Περιεχόμενα μαθήματος (Ελληνικά):
Για την επίτευξη αυτών οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση επιστημονικών άρθρων, με τις τεχνικές προετοιμασίας και τις προδιαγραφές σχεδιασμού, εκπόνησης, συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου παρουσιάζονται και αναλύονται:• οι βασικές μέθοδοι έρευνας στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών, των σπουδών Επικοινωνίας και Πληροφορικής και οι μέθοδοι βιβλιογραφικής επισκόπησής τους,• διάφορες επιστημονικές εργασίες με σκοπό έχουν την κατανόηση των ερευνητικών ερωτημάτων και των υποθέσεων εκείνων που τις έκαναν,• η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν,• οι μέθοδοι σχεδιασμού επιστημονικής έρευνας,• αλλά και οι βασικές τεχνικές συγγραφής επιστημονικών διατριβών και άρθρων. Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος αφιερώνεται στην εύρεση του θέματος και το σχεδιασμό της δομής (των κεφαλαίων) μιας Πτυχιακή Εργασίας. Αυτή η διαδικασία γίνεται για όλους και έναν-έναν ξεχωριστά φοιτητή. Κατόπιν χωρίζεται η πτυχιακή στο θεωρητικό και το εμπειρικό της μέρος ώστε να γίνει κατανοητές στο φοιτητή, αφενός, οι θεωρίες με τις οποίες προσεγγίστηκε ως τώρα το θέμα που μελετά η εργασία (άρθρο ή πτυχιακή) και, αφετέρου, το υλικό πάνω στο οποίο στηρίζεται η μελέτη. Επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου με την οποία προσεγγίζει το υπό διερεύνηση θέμα και ο τρόπος με τον οποίο ο ερευνητής καταλήγει σε συμπεράσματα για το διαθέσιμο υλικό του. Εδώ διευκρινίζεται η διαφορά μιας μονογραφίας και του εστιασμένου ποσοτικά και χρονικά εμπειρικού υλικού.Τέλος το μάθημα εκτείνεται και σε θέματα που σχετίζονται με την πρακτική εξάσκηση στη διερεύνηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την εξέταση των μεθοδολογικών ζητημάτων που εγείρονται όταν κάποιος προσπαθήσει να κατανοήσει τις κοινωνικές διεργασίες στο διαδικτυακό χώρο.   Λέξεις - Κλειδιά Μαθήματος: τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογία έρευνας, αγορά εργασίας
Περιεχόμενα μαθήματος (Αγγλικά):
students are familiar with reading and analysis of scientific articles, the preparation techniques and the design specifications, drawing, writing and presenting scientific papers. presented and analyzed: • basic research methods in the fields of Social Sciences, studying Communications and Information and the methods of literature review, • several scientific work to have an understanding of the research questions and of those cases made them, • research methodology used, • scientific research design methods, • and the basic techniques of writing scientific theses and articles.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Ελληνικά):
Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές να προβαίνουν σε υποθέσεις, να σχεδιάζουν τη μέθοδο προσέγγισής τους και να εκπονούν έρευνες που σχετίζονται:1. Με την εκπόνηση της πτυχιακής του εργασίας,2. Με τη διενέργεια ερευνητικών μελετών που θα οδηγήσουν σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,3. Με την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος (Αγγλικά):
The course aims to teach students to make hypotheses , to plan their approach and method to develop related research : 1 . By working out the thesis work , 2 . In research studies that will lead to publications in scientific journals and conferences , 3 . By submitting proposals for funding research projects.
Θεματική επιστημονική περιοχή:
Κοινωνικές Επιστήμες
Θεματική επιστημονική υπο-περιοχή:
Εκπαίδευση
Προαπαιτoύμενα (Ελληνικά):
-
Προαπαιτoύμενα (Αγγλικά):
-
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Ελληνικά):
Προτείνονται τρία συγγράμματα (διαφορετικής δυσκολίας και προσέγγισης) και αφήνεται στους ίδιους του φοιτητές να διαλέξουν εκείνο που προτιμούν, αφού πρώτα έχει γίνει εκτενής αναφορά και στα τρία με συγκριτική παράθεση των περιεχομένων τους. 1. Ζαφειρόπουλος Κ. (2005), Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις Κριτική. 2. Σκιττίδης Φ.Χ., Κοίλιαρη Π. (2006), Εισαγωγή στη μεθοδολογία εκπόνησης ερευνητικών εργασιών τεχνολογικής κατεύθυνσης, Σύγχρονη Εκδοτική. 3. Elmes D.G., Kantowitz B.H., Roediger H.L. (2012), Research methods in Psychology (Ninth Edition), Cengage Learning.
Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (Αγγλικά):
Elmes D.G., Kantowitz B.H., Roediger H.L. (2012), Research methods in Psychology (Ninth Edition), Cengage Learning.
Δικτυακός τόπος μαθήματος:
http://eclass.teiion.gr/courses/DSE309
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Ελληνικά):
CC - Αναφορά Δημιουργού
Άδεια χρήσης Creative Commons (CC) (Αγγλικά):
CC - Attribution
Το ψηφιακό μάθημα καλύπτει το 100% της διδακτέας ύλης:
ναί
Οι βιντεο-διαλέξεις καλύπτουν το 80% της διδακτέας ύλης:
όχι
Κωδικός Μαθήματος (Ελληνικά):
Λέξεις κλειδιά (Ελληνικά):
Τεχνικές επικοινωνίας, μεθοδολογία έρευνας, αγορά εργασίας
Ευχαριστίες (Αγγλικά):
Όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Γιώργος
Επώνυμο διδάσκοντος (Ελληνικά):
Ηλιάδης
Όνομα διδάσκοντος (Αγγλικά):
George
Επώνυμο διδάσκοντος (Αγγλικά):
Heliades
Πλήρες όνομα διδάσκοντος (Ελληνικά):
Γιώργος Ηλιάδης
Συνδιδασκαλία:
όχι
Συμμετοχή συναδέλφου στο άνοιγμα του μαθήματος:
όχι
Αυτόνομο τμήμα:
όχι
Διδακτικές ώρες συνδιδασκαλίας:
0
Επίπεδο Προγράμματος Σπουδών:
Προπτυχιακό
Ίδρυμα:
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Τίτλος τμήματος (Ελληνικά):
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Τίτλος τμήματος (Αγγλικά):
Digital Media and Communication
Γλώσσα διδασκαλίας (Ελληνικά):
Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας (Αγγλικά):
Greek
Έτος σπουδών:
1
Εξάμηνο:
1
Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:
0
Σύνδεσμος συγγράμματος στον Κάλλιπο:
Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων:
12
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Η επιστημονική Εργασία
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Είδη εργασιών αναλόγως του επιπέδου σπουδών. Είδη εργασιών αναλόγως του αντικειμένου έρευνας. Η πτυχιακή εργασία. Ανάλυση του οδηγού πτυχιακών εργασιών του τμήματος. Συζήτηση επί θεμάτων σημαντικών, π.χ. η εύρεση θέματος, ο ρόλος του επιβλέποντα κλπ. Λέξεις - Κλειδιά: Επιστημονική έρευνα Στόχοι Ενότητας H κατανόηση από τους σπουδαστές της διαφοροποίησης των τύπων εργασιών και των αντίστοιχων μεθόδων και δομών. Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΔΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Εισαγωγή
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Εισαγωγή στα του μαθήματος: οριοθέτηση του αντικειμένου, μαθησιακοί στόχοι εξαμήνου, βιβλιογραφία, απαιτήσεις, αξιολόγηση, συζήτηση ευαισθητοποίησης, διευκρινήσεις διαδικαστικών θεμάτων. Λέξεις - Κλειδιά: Πρότυπο πτυχιακών τμήματος Στόχοι Ενότητας (α) η ενημέρωση των σπουδαστών ως προς τις απαιτήσεις του μαθήματος και ως προς τα διαδικαστικά των πτυχιακών και λοιπών εργασιών (β) η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την σημαντικότητα της πτυχιακής εργασίας και της αντίστοιχης προσέγγισης Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Η Βιβλιογραφική Έρευνα
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, αναζήτηση και οργάνωση. On-line πρόσβαση σε πηγές: βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες αναζήτησης. Παραδείγματα και διευθύνσεις. Λέξεις - Κλειδιά: Βιβλιογραφική έρευνα Στόχοι Ενότητας (α) η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες βιβλιογραφικής αναζήτησης (β) η εκμάθηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αναζήτησης Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ερευνητικές Μέθοδοι
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Περιεχόμενα μιας βιβλιοθήκης, αναζήτηση και οργάνωση. On-line πρόσβαση σε πηγές: βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες αναζήτησης. Παραδείγματα και διευθύνσεις. Λέξεις - Κλειδιά: Βιβλιογραφική έρευνα Στόχοι Ενότητας (α) η ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες βιβλιογραφικής αναζήτησης (β) η εκμάθηση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αναζήτησης Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 3 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ποσοτικές Μέθοδοι
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Ποσοτικές μέθοδοι. Η τέχνη του ερωτηματολογίου. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παραδείγματα σε Google Forms.    Λέξεις - Κλειδιά: Ερωτηματολόγιο Στόχοι Ενότητας Η πρώτη κατανόηση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 5 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Ποιοτικές Μέθοδοι
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Η τέχνη της συνέντευξης. Είδη συνεντεύξεων. Στοχοθέτηση, σύνταξη των ερωτήσεων, συλλογή των απαντήσεων, ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ανάλυση πραγματικών συνεντεύξεων (επί χάρτου).  Αντιπαραβολή ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Λέξεις - Κλειδιά: Συνέντευξη Στόχοι Ενότητας Η πρώτη κατανόηση της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 6 - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Συγγραφή Εργασίας
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Συγγραφή της εργασίας. Προτεινόμενες εναλλακτικές δόμησης. Οδηγίες για την σύνταξη της περίληψης, της εισαγωγής και των συμπερασμάτων. Ασκήσεις επί τεχνικών κειμένων. Σύνταξη και διαχείριση της βιβλιογραφικής επισκόπησης (μέθοδος Harvard και APA, ειδικές περιπτώσεις). Λέξεις - Κλειδιά: - Στόχοι Ενότητας Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 7 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Α'.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Συχνά Λάθη
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Ανάλυση συχνών λαθών πτυχιακών εργασιών. Μελέτη παλαιοτέρων πτυχιακών. Οδηγίες επί της γλώσσας. Παραδείγματα και ασκήσεις. Λέξεις - Κλειδιά: - Στόχοι Ενότητας Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων και ειδικότερα με τη χρήση της γλώσσας. Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 8 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Β'.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Τεχνικές Προφορικής Επικοινωνίας
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Τεχνικές προφορικής επικοινωνίας. Η παρουσίαση. Παρακολούθηση παρουσιάσεων συναδέλφων και συζήτηση επ’αυτών. Λέξεις - Κλειδιά: - Στόχοι Ενότητας Η εξοικείωση με την πρακτική της παρουσίασης Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 9 - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Σύσκεψη
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Η σύσκεψη. Είδη συσκέψεων. Ορθές πρακτικές. Ασκήσεις πράξεις. Λέξεις - Κλειδιά: - Στόχοι Ενότητας Η εξοικείωση με την πρακτική της σύσκεψης. Σχετικά Αρχεία ΔΙΑΛΕΞΗ 10 - ΣΥΣΚΕΨΗ.ppt
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος 1
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος 1
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:
Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος ΙΙ
Αναλυτική περιγραφή Θεματικής Ενότητας:
Παρουσιάσεις Εργασιών - Διάλογος ΙΙ