2η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Διαφήμιση και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ (I.M.C). Η έννοια της φίρμας (εταιρική ταυτότητα) και η έννοια της μάρκας (προϊοντική ταυτότητα). Η οικονομική διάσταση της διαφήμισης και το δίκτυο συνεργασιών που τη συγκροτούν και στην εντάσσουν στην “Πολιτιστική Βιομηχανία” - βλέπε Adorno – (4 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, μάρκετινγκ, φίρμα, εταιρική ταυτότητα, μάρκα, προϊοντική ταυτότητα.