6η Θεματική Ενότητα

Μαθησιακός Στόχος: Η υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας – Η συνεργασία του copywork με το artwork – ο ρόλος του δημιουργικού υπεύθυνου. Η διαδικασία της επιλογής ως εσωτερική διαδικασία και η διαδικασία της παρουσίασης των προτάσεων στο διαφημιζόμενο πελάτη (2 ώρες).

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική ιδέα, copywork, artwork, δημιουργικός υπεύθυνος.

Εργαστήριο με σκοπό την επιλογή δημιουργικού έργου – ανάθεση ρόλων (2 ώρες)*.