Συγγραφή Εργασίας

Συγγραφή της εργασίας. Προτεινόμενες εναλλακτικές δόμησης. Οδηγίες για την σύνταξη της περίληψης, της εισαγωγής και των συμπερασμάτων. Ασκήσεις επί τεχνικών κειμένων. Σύνταξη και διαχείριση της βιβλιογραφικής επισκόπησης (μέθοδος Harvard και APA, ειδικές περιπτώσεις).

Λέξεις - Κλειδιά:

-

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την πρακτική της συγγραφής τεχνικών κειμένων

Σχετικά Αρχεία

ΔΙΑΛΕΞΗ 7 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Α'.ppt